ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА ПМР органам держвлади й управління 17 січня 2023 року

Послання Президента органам державної влади та управління – це традиційний щорічний захід. Його суть – постановка завдань на наступний рік. Цього разу розширена нарада відбулася в режимі відеоконференції.


Продовження. Початок у № 2.

За словами Глави держави, «…стало не те що традицією, а необхідністю на початку року будувати плани на рік, визначати параметри, обмінюватися думками». Завдання ставитимуться «…всім органам держвлади й управління, кожному чиновнику». Більш детально вони розкриватимуться на колегіях або розширених нарадах, коли підбиватимуться підсумки роботи за 2022 рік. «Нинішнє Послання – це база. Крім конкретних завдань міністерствам і відомствам, є і пересічні, спрямовані на відповідну адресу, їх необхідно буде взяти за основу в роботі 2023 року.

Завдання, адресовані Держслужбі управління документацією та архівами
1. Продовжити моніторинг джерел комплектування архівного фонду ПМР з метою вдосконалення якості його комплектування галузевою документацією органів влади та управління.
2. З метою збереження об’єктивної історії про Велику Вітчизняну війну продовжити роботу над проектом «Без терміну давності» щодо виявлення документів про злодіяння німецько-румунських загарбників на території Придністров’я і введення їх у науковий та публічний обіг.
3. Продовжити створення страхового фонду розпорядчої документації місцевих органів управління і самоврядування за радянський період, зокрема сільських і селищних Рад депутатів трудящих Придністров’я з 1944 по 1990 роки.
4. Посилити контроль і повне освоєння коштів Фонду капітальних вкладень (ФКВ) у завершенні реконструкції будівлі державних архівів (м. Тирасполь, вул. Текстильників, 36). У разі необхідності завершення робіт у 2024 році вжити заходів щодо включення заявки на здійснення робіт з обладнання цього об’єкта до кошторису витрат ФКВ на 2024 рік.

Завдання, адресовані ЦВК
1. Використовувати нові форми в роботі з підвищення професіоналізму та підготовки кадрового резерву членів виборчих комісій усіх рівнів.
2. Розвивати й удосконалювати на системній основі правову освіту молодих виборців, створення умов для прояву громадянської активності молоді та набуття нових соціально-культурних компетенцій. Провести у 2023 році Другий форум молодіжних виборчих комісій.

Завдання, адресовані Міністерству економічного розвитку ПМР
1. У взаємодії з ЗАТ «Молдавська ДРЕС» та ДУП «Дубоссарська ГЕС» забезпечити енергетичну стабільність у галузі використання природного газу та вироблення електроенергії.
2. Реалізувати заходи державної допомоги економічних суб’єктів ПМР, зокрема шляхом пільгового кредитування на інвестиційні цілі з дотриманням принципів підтримки пріоритетних галузей народного господарства.
3. З метою розвитку зовнішньої торгівлі продовжити взаємодію з Російською Федерацією, а також реалізацію заходів щодо збереження преференційного режиму торгівлі з Європейським союзом.
4. Продовжити реалізацію інвестиційної політики держави в межах ФКВ із застосуванням сучасних методів ціноутворення в будівництві. Водночас приділити особливу увагу дотриманню закону «Про закупівлі в ПМР», контролю проведення робіт та їхньої якості, освоєння коштів Фонду і термінів здачі об’єктів в експлуатацію.
5. Виконати ФКВ і здійснити:
– будівництво мереж водопостачання в сільській місцевості;
– забезпечення освітлення населених пунктів, зокрема в сільській місцевості;
– розробку та експертизу проектно-кошторисної документації з будівництва і капремонту будівель і споруд;
– формування єдиної інформаційної системи охорони праці.
6. Здійснити контроль за освоєнням коштів дорожнього фонду під час виконання ремонтних робіт і будівництва автомобільних доріг, оновлення тротуарів із застосуванням нових технологій. Під час будівництва і ремонту доріг використовувати здебільшого бетон і тротуарну плитку. Приділити особливу увагу дотриманню закону «Про закупівлі в ПМР», контролю технологій проведення та якості робіт, термінів здачі об’єктів в експлуатацію.
7. Спільно з Урядом:
– продовжити роботу з удосконалення механізмів, що нівелюють ситуації з руйнуванням сформованої логістики придбання сировини й збуту готової продукції, зокрема для стимулювання підприємств-експортерів;
– гнучкіше ставитися до питання зниження податкового навантаження під час оплати вимушених простоїв, спрощення атестації робочих місць.
8. Продовжити роботу з надання сприяння підприємствам у закріпленні кадрів і підвищення їх кваліфікації. Розробити систему податкових пільг і преференцій для створення нових робочих місць і утримання кадрів.
9. Спільно з Міністерством просвіти, зокрема в межах дуальної системи навчання, визначити права підприємств з підготовки кадрів. Виробити систему компенсації витрат підприємствам на ці цілі. Підвищити ефективність цільового спрямування випускників організацій професійної освіти на підприємства реального сектора економіки.
10. Продовжити роботу зі скорочення статистичної звітності для підприємств.
11. У взаємодії з Союзом промисловців, аграріїв і підприємців Придністров’я вжити заходів щодо актуалізації та вдосконалення трудового законодавства, зниження адміністративно-регуляторного навантаження на бізнес з урахуванням реалій нинішнього часу.
12. Постійно контролювати й не допускати необґрунтованого зростання цін на основні продукти харчування та медикаменти.
13. Здійснити поетапну розробку та впровадження державної інформаційної системи «Держмайно» відповідно до затвердженого технічного завдання.
14. Створити інформаційну систему «Сертифікація» для супроводу діяльності та забезпечення інформаційної доступності в галузі сертифікації для всіх виробників та споживачів робіт, послуг і продукції.
15. Продовжити реалізацію заходів Програми підтримки та розвитку туризму в ПМР на 2019 – 2026 роки.
16. Здійснити реалізацію Комплексного плану заходів з розвитку сільського туризму (агротуризму) в ПМР.
17. Продовжити реалізацію проектів «Купуй Придністровське!» і «Функціонування «Бізнес-школи» (виходячи з фінансової можливості).
18. Спільно з державними адміністраціями міст і районів республіки, Міністерством юстиції ПМР, Прокуратурою ПМР, Верховною Радою ПМР формувати правозастосовну практику:
– щодо примусового припинення прав землекористування ділянками, які не використовуються за цільовим призначенням;
– з відчуження об’єктів незавершеного будівництва, розташованих на земельних ділянках, права на які припинені, а також з відчуження безгосподарно утримуваних будівель (приміщень).

Завдання, адресовані Міністерству фінансів
1. Спільно з зацікавленими органами державної влади та управління вжити заходів щодо вдосконалення податкового адміністрування в межах розроблення та реалізації «дорожньої карти» відносно спрощення механізму розрахунку і сплати податкових платежів, складання та надання суб’єктами господарювання податкової та іншої звітності.
2. Продовжити роботу з розвитку інформатизації та автоматизації процесів у податкових органах за наступними напрямками:
– автоматизація обробки, вибірки, зведення та аналізу відомостей, що містяться в податковій та фінансовій звітності, яка подається до податкових органів за допомогою ДІС «Електронна звітність»;
– автоматизація процесів нарахування, пред’явлення до оплати та отримання відомостей про оплату податків, що стягуються з фізичних осіб;
– розширення обсягу наданих державних послуг у податковій сфері в електронному вигляді через ДІС «Портал державних послуг».
3. Організувати взаємодію податкових органів з Державним митним комітетом ПМР з обміну інформацією в електронному вигляді, зокрема в межах реалізації законодавства про спеціальні податкові режими індивідуальної підприємницької діяльності.
4. Продовжити впровадження сучасних технологій у бюджетному процесі, які дають можливість максимально автоматизувати й полегшити систему прогнозно-аналітичних досліджень і поточного контролю за використанням бюджетних коштів, зокрема через залучення розпорядників бюджетних коштів на стадіях планування і виконання бюджету.
5. Вжити заходів щодо закріплення в правовому полі положень, які регулюють правовідносини в галузі муніципального боргу, включно з визначенням поняття «муніципального боргу», інструментів управління муніципальним боргом тощо.
6. Спільно з Верховною Радою та іншими зацікавленими органами детально опрацювати положення проекту Бюджетного кодексу ПМР (блоку питань) з організацією роботи за відповідними галузями бюджетних правовідносин з метою формування механізмів реалізації запропонованих норм на практиці.
7. Здійснювати пильний контроль за дотриманням Закону «Спеціальний податковий режим – спрощена система оподаткування».
Вести постійний моніторинг ситуації щодо виконання закону, зустрічатися з підприємцями, узагальнювати практику застосування закону для його своєчасного вдосконалення й доповнення.
8. Освоїти кошти Фонду капітальних вкладень під час капітального ремонту будівлі Міністерства фінансів (м. Тирасполь, вул. Горького, 53).

Завдання, адресовані Міністерству сільського господарства та природних ресурсів
1. Реалізувати заходи державної програми розвитку Агропромисловий комплекс на 2019 – 2026 роки з вирішення завдань щодо забезпечення продовольчої самодостатності ПМР.
2. Здійснити реалізацію заходів Державної цільової програми «Відновлення та розвиток меліоративного комплексу Придністров’я на 2021 – 2026 роки». Проводити ремонтно-відновлювальні роботи помпових станцій і меліоративних мереж з оптимальним залученням місцевих виробників.
3. Запобігати поширенню карантинного бур’яну амброзії полинолистої, землекористувачам та орендарям неухильно забезпечувати заходи щодо боротьби та своєчасної ліквідації осередків її зростання. Проводити обстеження та позапланові контрольні (наглядові) заходи на землях сільськогосподарського призначення.
4. Підвищувати ефективність використання зрошуваних земель сільськогосподарського призначення шляхом упровадження нового механізму обчислення середньостатистичної врожайності сільськогосподарських культур зі зрошуваних земель.
5. Продовжити реалізацію заходів у межах державної програми розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального та комплексного використання мінеральних ресурсів та охорони надр Придністров’я на 2022 – 2026 роки, згідно з планом на 2023 рік.
6. Здійснити зариблення рибогосподарських водойм (вселення природно-нерестових видів риб), рибогосподарської меліорації шляхом вселення риб-меліораторів (судака, рослиноїдних видів риб – білий амур, товстолобики).
7. Освоїти кошти Фонду капітальних вкладень під час капітального ремонту гідротехнічних і протипаводкових споруд, зокрема проектних робіт.
8. Спільно з Міністерством економічного розвитку республіки узагальнити та проаналізувати результати використання підприємствами Агропромислового комплексу наданих їм пільгових кредитних ресурсів

Фото прес-служби Президента.