Написання ділових паперів. Ділові та особисті листи

Українська мова має стати щоденним знаряддям роботи розуму й серця, формою прояву інтелектуальних здібностей та творчих сил і школярів, і дорослих громадян. До того ж однією з вимог мовного законодавства є не лише оволодіння нормами сучасної літературної мови, а й правильне використання її в усіх функціональних стилях. Саме такі знання в школі надає вивчення теми «Ділові папери». Учні на уроках зв’язного мовлення засвоюють знання і навички, які допомагають їм забезпечити професіоналізм на рівні сучасних вимог у дорослому житті та трудовій діяльності. Написання ділових паперів повинно відповідати вимогам офіційно-ділового стилю мовлення.


Це такий стиль, який обслуговує офіційно-ділові відносини переважно в письмовій формі. Ділові папери бувають різноманітні за жанром, змістом і обсягом.

Мові ділових паперів властива стилістична строгість та об’єктивність викладу. В ньому не повинно бути емоційності та суб’єктивної оцінки.

Характерною особливістю офіційно-ділового стилю є використання слів у їх конкретному значенні. У текстах не повинні бути виражені почуття.

Особливості писемної форми порівняно з усною

► Відсутність співрозмовника в момент висловлювання думки, отже, відсутність мовної ситуації;
► Не завжди відома кількість співрозмовників та склад аудиторії;
► Не всі письмові тексти можуть озвучуватися, наприклад, паспорт;
► Монологічний характер писемних текстів, потенційно необмежена кількість копій;
► Наявність системи графічних знаків, властивих тільки писемній формі;
► Спілкування не пряме, а опосередковане, що своєю чергою зумовлює ретельну роботу над добором слів, причому тільки в значеннях, визначених нормою загальнолітературного слововживання, а також значеннях, традиційних для ділових документів.

Творча робота

Пояснити значення слова «діловий» у поданих словосполученнях методом добору до кожного з них синонімів.

Учень має знати про важливість:
– уміння складати ділові папери для успішної професійної кар’єри;
– орфографічного та пунктуаційного правильного складання документів;
– мовних ознак офіційно-ділового стилю.

Ділові та особисті листи

Листування – один із видiв письмового спiлкування. Листи бувають дiловi (службовi) та особистi (приватнi).

Бліцопитування

*Що таке лист? Які види листів ви знаєте?
*Хто і кому може писати приватний (особистий) лист?
*Коли виникає потреба писати листи?
*Чи доводилося вам писати листи?
*Як ви гадаєте, чи спроможне сьогодні електронне листування замінити традиційне поштове листування?
*3 яких частин складається текст традиційного листа?
* Чи уявляєте ви лист без уживання звертання та слів ввічливості? Чому?

Чим ділові листи відрізняються від звичайних? (Нейтральною лексикою; стислістю викладу; мовним кліше (канцеляризмами); відсутністю емоційності; прямим порядком слів, правдивістю, повнотою, точністю, переконливістю; реквізитами.)

Нагадаємо!

Лист – це писаний текст, метою якого є повiдомлення про щось адресата. Це особиста творчість кожної людини. Однак не можна забувати про загальні правила, як вести листування. Не забувайте про ввічливий тон, увагу до адресата (до того, кому пишете лист чи телеграму), уміння писати про себе коротко, про інших – більш детально, уміння писати про цікаві факти й події, обов’язково відповідати на поставлені запитання.

Запам’ятайте!

Офіційні (ділові, службові) листи є найпоширенішою формою обміну інформацією між організаціями, установами та фірмами. У практиці ділового спілкування поширені такі види листів: інформаційні, рекламні, листи-запрошення, супровідні, листи-повідомлення, листи-підтвердження, листи-нагадування, гарантійні, ініціативні, листи-відповіді, листи-прохання.

Виклад змісту службового листа має бути послідовним і коректним, логічним та лаконічним.

Робота зі зразками текстів офіційних листів
Інформаційний лист

Завідувачам районних відділів народної освіти 20 квітня 2022 р.

Київський геологорозвідувальний технікум проводить день відкритих дверей.
Адреса технікуму: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 9.
Телефон для довідок: 268-5355.
Різновидом інформаційного листа є рекламний лист, що містить більш детальний опис товарів чи послуг і надсилається конкретним адресатам, щоб спонукати їх скористатися запропонованим.

Супровідний лист

Ректору Київського національного університету їм. Т. Шевченка

Надсилаємо для обговорення проект «Положення про премію Дитячого фонду України». Відгуки та пропозиції просимо надсилати до 10. 12. 2022 р. за адресою: Хрещатик, 34, Дитячий фонд України.
Телефон для довідок: 229-85-92.

Лист-запрошення

Директору Державного комунального підприємства «Iнтер’єр», м. Київ-153, просп. Лісний, 39-та
15 грудня 2022 р.

У ДКП «Силует» (за адресою: вул. Олени Теліги, 21) відбудеться нарада керівників державних комунальних підприємств м. Києва. Запрошуємо Вас узяти участь у нараді.
Директор ДКП (підпис) П. I. Сидоренко

Лист-прохання

Запорізька школа-ліцей, вул. Лесі Українки, 1.
Директору машинобудівельного заводу
Володимиру Борисовичу Макаренку.

Шановний Володимире Борисовичу! Адміністрація школи-ліцею просить Вас прийняти учнів 8-го класу для проходження літньої трудової практики, яка триватиме 12 днів. Просимо забезпечити учнів відповідною роботою.

Дата… Директор школи-ліцею (підпис).

Дипломатичне листування – це сукупність офіційної та напівофіційної кореспонденції, за допомогою якої здійснюють письмові офіційні відносини між державами, а також висловлюють позицію держави щодо того чи іншого міжнародного питання. Це один з основних інструментів зовнішньополітичної та дипломатичної діяльності держави.

Словникова робота

Згадайте деякі терміни, стосовно до теми. Поясніть лексичне значення слів.

Громадянин – це людина, яка належить на правовій основі до певної держави. Правоздатний громадянин наділений певними правами та свободами, а також має обов’язки. З прав громадянина часто виділяють право на життя, свободу, освіту та медичну допомогу.

Дипломат – посадова особа, яка працює в галузі зовнішньополітичних відносин своєї країни з іноземними державами.

Мовленнєвий етикет – це правила мовленнєвої поведінки, тобто правила спілкування в певних ситуаціях. Маються на увазі словесні формули вітання й прощання, вибачення, подяки тощо. Дотримання мовленнєвого етикету – важлива складова культури мовлення людини.

Реквізити – це вихідні дані документа, відсутність яких позбавляє його юридичної сили, це своєрідні «цеглинки», з яких складаємо документ. Різні документи містять різні реквізити, але вимоги до їх оформлення – єдині.

Для закріплення набутих знань бажано виконати домашнє завдання: скласти текст офіційного листа на будь-яку тему (запрошення, супровідного, прохання), який міг би бути надісланий адміністрацією МОЗ «ТСШ № 4».

Особистi листи – це листи до рiдної та близької людини, до друга чи знайомого, до улюбленого письменника чи актора. Мовлення приватного листування невимушене. У текстах особистих листiв поєднуються ознаки рiзних стилiв, зокрема розмовного та художнього.

Словникова робота

► Порівняйте слова та їхнє визначення, з’ясуйте різницю.
Адрес – письмове звернення до особи.
Адреса – напис на конверті, місце проживання особи.
Адресат – той, хто отримує лист, телеграму.
Адресант – той, хто адресує, надсилає лист.

Комунікативно-орієнтована форма контролю

Клоуз-тест (текст із пропусками)
Доповніть речення необхідними словами чи словосполученнями.
1. Лист, як правило, треба починати з …
2. Письмове звернення до особи …
3. На конвертах обов’язково вказують …
4. Лист надсилає ….

Композиція листа

Листи здебільшого складаються з таких частин:

 початок: звертання до того, кому адресовано лист (любий друже, дорога сестричко, шановний добродію, вельмишановний пане);

 основна частина: зміст листа;

 кінцівка: ввічливі слова (з повагою, пиши мені, на все добре, до зустрічі);

 підпис, число.

Більшість із нас пише листи майже автоматично: розповідає про своє здоров’я, роботу або навчання й запитує про відповідні факти з життя того, до кого звертається. Від побудови листа, від слів, які добере автор, залежить реакція адресата, його настрій.

Робота з пам’яткою

1. Спочатку автор звертається до людини, якій адресує листа. Залежно від змісту, а також від ступеня близькості між тими, хто листується, у звертанні вживаються різні епітети: шановний, вельмишановний, дорогий тощо.

2. Іменник, що означає людину, до якої звертаються, має стояти в кличному відмінку: брате, сестро, мамо, Галино.

3. Якщо звертання виражене сполученням імен та по батькові, то обидва слова вживаються в кличному відмінку: Іване Петровичу, Галино Дмитрівно.

4. Якщо звертання стоїть на початку речення, то після нього ставимо кому. Наприклад: Друже, привіт! Шановний Іване Петровичу, добрий день! Якщо звертання стоїть наприкінці речення, то ставимо кому перед звертанням. Наприклад: Доброго дня, дорогий брате!

5. Під час листування до старшої людини звертаються шанобливо на «Ви» (займенник пишемо з великої букви), якщо звертаються до кількох людей, то «ви» пишемо з маленької літери.

В основній частині листа автор розповідає про своє життя (здоров’я, родинні новини, про спільні інтереси). Він просить написати, що нового в того, до кого звертається, і закінчує лист побажанням здоров’я, щастя; передає вітання родичам і знайомим.

Лист закінчується словами ввічливості: до побачення, до зустрічі, мої привітання всім родичам, чекаю відповіді, відгукніться на мій лист, на все добре тощо. Після слів увічливості ставиться ім’я автора листа і дата написання.

Для допитливих
Пошта зародилася в глибоку давнину. Тривалий час люди писали адресу на тому самому аркуші паперу, що й лист. Аркуш складали на зразок солдатського трикутника. У 1820 році в англійському місті Брайтон власник паперової крамниці придумав для листів паперові «мішечки» й почав видавати їх як безплатний додаток до купленого в нього паперу. Новинка сподобалася. «Мішечки» для листів назвали «конвертами», які випускали спеціальні підприємства. Саме з Англії вони розійшлися по всьому світові.


Ганна ЛАЗАРЕНКО.