Слово до слова – ЗЛОЖИТЬСЯ МОВА

Шкільний курс лексики має свою наукову основу, що містить лінгвістичні та методичні складові. Лексикологія є наукою не про окремі слова, а про лексичну систему мови в цілому.


З огляду на те, що сучасна методика особливу увагу приділяє практичній спрямованості навчання лексики, удосконаленню комунікативних умінь і навичок на базі вже засвоєних лексичних понять, слова вивчаються з точки зору: 1) їх смислового значення; 2) місця в загальній системі лексики; 3) походження; 4) вживаності; 5) галузі застосування в процесі спілкування; 6) їх експресивно-стилістичного характеру.

Як розділ науки, лексикологія має свій об’єкт дослідження й оперує своєю системою понять, тісно пов’язаних із граматичними, фонетичними й словотвірними формами та значенням. Тож вивчати лексикологію необхідно разом з іншими мовними науками, щоб учні засвоїли мову як систему знань, тобто, вивчаючи лексику, школярі знайомляться з комплексом понять на рівні лексики, усвідомлюють зв’язки між лексикою і граматикою, орфографією та стилістикою.

Фразеологія – розділ мовознавства, який вивчає лексичне значення, походження і вживання фразеологізмів.

Фразеологізм – стислий зворот, стійке поєднання слів, що виступає в мові як єдиний, неподільний за значенням вислів.

До фразеологізмів відносять:

Ідіоми – стійкі словосполучення, що виражають єдине поняття: вскочити в халепу; була не була; море по коліна; замилювати очі.

Порівняння – це вид простого тропа, в якому одне явище як поняття виявляється шляхом зіставлення з іншим явищем: чистий як сльоза; їсть, як іржа залізо; мов у воду опущений.

Прислів’я – це виражений реченням народний вислів повчального змісту, що передає узагальнений суспільний досвід або формулює життєву закономірність: щире слово добре діло, душу й серце обігріло.

Приказка – це стійкий вислів, який відрізняється лаконічною будовою й образною виразністю, але не формулює певної закономірності чи правила: у страху очі великі; і стіни вуха мають; ні сіло ні впало; м’які слова і камінь крушать.

Крилаті вислови – часто повторювані влучні словесні формули, джерело яких може бути встановлене: голос волаючого в пустелі; лиш боротись – значить жить!; посипати голову попелом. До них належать вислови видатних політичних діячів та історичних осіб, цитати з творів письменників, з античної літератури тощо: І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь.

Каламбур – фігура мовлення, яка полягає в гумористичному використанні багатозначності слова або звукової схожості різних слів: кому весілля, а курці смерть; на Миколи та ніколи; далеко куцому до зайця; на городі бузина, а в Києві дядько.

Професійні вислови – це стійкі словосполучення або речення, що внаслідок переосмислення вийшли за межі мови професійних груп і набули образного звучання: грати першу скрипку; підрізати під корінь; закручувати гайки; увійти в роль; дати зелену вулицю.

Народнопоетичні включення – стійкі мовні моделі, що вживаються як зачини чи закінчення в народній творчості у вигляді рефренів, евфемізмів: багато що казати, та мало слухати; як задумав, так і зробив; у добрий час сказати, а в лихий помовчати; бодай тебе добро не минуло; вічна пам’ять.

Термінологічні вислови: питома вага; зійти з орбіти; вийти на фінішну пряму; поставити на лінійку готовності; тримати руку на пульсі; кінська сила; міжнародний клімат; поставити наголос.

Лексичний розбір слова

1. Аналізоване слово.
2. З’ясувати значення, в якому слово виступає в реченні (тексті).
3. Визначити, однозначне слово чи багатозначне; якщо багатозначне, назвати інші його значення (прямі й переносні).
4. Визначити, чи слово вільне, чи фразеологічно зв’язане.
5. Назвати синонімічний ряд, до якого воно належить і яке місце в ряду посідає.
6. Дібрати антонім до аналізованого слова (якщо таке є).
7. Яке слово за походженням.
8. Визначити, чи слово активного вжитку, чи має периферійне вживання (архаїзм, історизм, неологізм).
9. Охарактеризувати стилістичні власти-вості слова (стилістично нейтральне, книжне, розмовно-побутове, професійно-термінологічне, діалектне, жаргонне) та походження.

Зразок: Рідна земле, щаслива й багата, Мій уклін тобі, мій тобі спів! (М. Рильський)

Групи стилістично забарвлених слів

Земле

1. Аналізоване слово в початковій формі – земля.

2. Це слово повнозначне, оскільки називає певне явище дійсності, тобто виконує номінативну функцію, в поданому тексті означає «країна».

3. Аналізоване слово є багатозначним. Інші його значення: земля – планета; земля – верхній шар земної кори; земля – ґрунт; земля – суша.

4. Слово земля вільне.

5. Синоніми до цього слова – край, країна, держава.

6. Антоніма до слова підібрати не можна.

7. За походженням слово земля незапозичене, споконвічно українське.

8. Аналізоване слово належить до активної лексики, слово земля є загальнонародним, оскільки вживається всіма носіями мови без територіальних чи соціальних обмежень.

9. За вживаністю у стилях слово міжстильове, може вживатися в різних стилях, нейтральне.

Приклад комплексного завдання з теми «Лексикологія і фразеологія української мови»

1. Дайте відповіді на запитання:
Що вивчає: а) лексикологія? б) фразеологія?

У чому полягає відмінність між:
а) лексичним і граматичним значеннями?
б) однозначними та багатозначними словами?

2. Вкажіть словосполучення і речення, в яких виділені слова мають переносне значення.
1). Перевезти вантаж. 2). Мандрівники зупинилися в оазисі на перепочинок. 3). Протекло два роки. 4). Носій прогресивних ідей. 5). Сольний номер. 6). Протилежна думка. 7). Розвивати талант. 8). Рідкісний випадок. 9). Наукова суперечка.

3. Назвіть багатозначні слова.
1). Бідний. 2). Беркут. 3). Адреса. 4). Бісер. 5). Берег. 6). Журі. 7). Автомат. 8). Автор. 9) Кермо. 10).Квиток. 11) Слово. 12) Ярмо.

4. Доберіть синоніми до поданих слів.
1. Неофіційний. 2. Думати. 3. Житло. 4. Знаменитий. 5. Ідеальний. 6. Штучний. 7. Зникати. 8. Віроломство. 9. Червоний. 10. Культура. 11. Обличчя. 12. Мріяти.

5. Доберіть антоніми до поданих слів.
1. Сильно. 2. Авангардний. 3. Егоїст. 4. Абсолютність. 5. Фініш. 6. Сльози. 7. Аналіз. 8. Присмерк. 9. Марнотратний. 10. Істина. 11. Неологізм. 12. Динамічний.

Довідка: Альтруїст. Слабо. Ар’єргардний. Старт. Відносність. Синтез. Сміх. Неправда. Ощадливий. Статичний. Архаїзм. Світанок.

6. Поясніть лексичне значення омонімів.
1. Атлас – атлас. 2. Бак – бак. 3. Брак – брак. 4. Грамота – грамота. 5. Застава – застава. 6. Кар’єр – кар’єр. 7. Лава – лава. 8. Метр – метр. 9. Орден – орден.

7. Установіть відповідність між групами та прикладами стилістично забарвленої лексики.

8. Знайдіть українські відповідники:
Хеппі енд. Се ля ві. Шерше ля фам. Вені, віді, віці. Тет-а-тет. Візаві. Терра інкогніта. Ет цетера. Вуаля ту. Табула раса.

Довідка: Щасливий кінець. Таке життя. Шукайте жінку. Прийшов, побачив, переміг. Віч-на-віч. Супротивник, той, хто навпроти стоїть чи сидить. Невідома земля. І так далі. От і все. Чиста дошка.


Галина КРИЖАНIВСЬКА.

Фото: ridna.jimdofree.com.